kontakt-banner1

Dotácie EÚ

Na podporu využívania OZE v domácnostiach vláda SR v januári2014 schválila využitie 100 miliónov EUR z európskych fondov. Operačný program Kvalita životného prostredia, prostredníctvom ktorého budú príspevky poskytované, bol schválený v októbri 2014. Prípravu systéme podpory sťažila povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní aj v prípade využitia podpory domácnosťami. Tento problém sa odstránil novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 4. 2015, ktorá bola súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce. Do termínu začiatku spustenia projektu SIEA zabezpečí technické riešenie elektronického systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnotiť tisícky žiadostí. Zatiaľ preto nie je možné požiadať o podporu. Ak chce mať domácnosť istotu, že na inštaláciu zariadenia získa poukážku, odporúčame počkať si na konkrétne podmienky. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roku 2015.Najnovšie informácie hovoria o tom že to ma byť začiatkom septembra.

Aký bude spôsob a podmienky preplatenia poukážky?

Pre domácnosti je dôležité , aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, podpísaná zo strany SIEA, spolu s tlačivom povinného čestného vyhlásenia, bude zaslaná v elektronickej forme na emailovú adresu domácnosti uvedenú v žiadosti o vydanie poukážky najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. Domácnosť zaslaný návrh na uzavretie zmluvy vytlačí v dvoch vyhoveniach, obe vyhotovenia podpíše, pričom aspoň na jednom vyhotovení musí byť podpis úradne osvedčený . Vyhotovenie s úradne osvedčeným podpisom, spolu s vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením a spolu s ďalšími prílohami predloží zhotoviteľovi pri alebo po uzavretí zmluvy na inštaláciu zariadenia so zhotoviteľom, najneskôr pri platbe za inštaláciu zariadenia. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Poukážka, ktorá je súčasťou zmluvy nadobúda platnosť, pokiaľ je do 30 kalendárnych dní od dátumu uvedenom na poukážke predložená zhotoviteľovi. Ak domácnosť nepredloží poukážku zhotoviteľovi v lehote do 30 dní , zmluva sa ruší.

Aká bude miera a výška podpory?

Sadzba a maximálna výška hodnoty poukážky:
a.) 1 200 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny:
b.) 1 200 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW:

Maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín: kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach ( ožiarenie 1000 W/m² , teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWp na inštaláciu.

Podrobnejšie informácie ohľadom dotácii nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

 

Bližšie informácie o projekte a jeho financovaní nájdete tu.

Prečítajte si aj všeobecné podmienky projektu Zelená domácnostiam.